دبیرخانه طرح های کلان ملی- معرفی دبیرخانه
معرفی دبیرخانه طرحهای کلان ملی

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۲/۷/۲۲ | 

معرفی دبیرخانه طرحهای کلان ملی

                 

راه اندازی دبیرخانه طرح های کلان ملّی دانشگاه علم و صنعت ایران، در جهت پاسخگویی به یکی از چالش‌های اساسی در کنترل و نظارت بر طرح های کلان ملّی واگذار شده به دانشگاه در قالب مجری محوری یا مجری همکار بمنظور ایجاد آگاهی و هوشمندی مستمر نسبت به محیط پیرامونی و ایجاد الگوی پایدار در تصمیم گیری ها شکل خواهد گرفت. در این راستا به منظور ترسیم آینده ای روشن از فعالیت های مورد نظر، تدوین ماموریت، اهداف و راهبردهای کلان مورد نظر قرار گرفت.

نشانی مطلب در وبگاه دبیرخانه طرح های کلان ملی:
http://www.iust.ac.ir/find-96.13127.30136.fa.html
برگشت به اصل مطلب