دبیرخانه طرح های کلان ملی- اهداف و ماموریت ها
اهداف، ماموریت و راهبردهای دبیرخانه طرح های کلان ملی

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۲/۶/۱۲ | 

  اهداف، ماموریت و راهبردهای دبیرخانه طرح های کلان ملی دانشگاه علم و صنعت ایران 

                

  راه اندازی دبیرخانه طرح های کلان ملّی دانشگاه علم و صنعت ایران، در جهت پاسخگویی به یکی از چالش‌های اساسی در کنترل و نظارت بر طرح های کلان ملّی واگذار شده به دانشگاه در قالب مجری محوری یا مجری همکار بمنظور ایجاد آگاهی و هوشمندی مستمر نسبت به محیط پیرامونی و ایجاد الگوی پایدار در تصمیم گیری ها شکل خواهد گرفت. در این راستا به منظور ترسیم آینده ای روشن از فعالیت های مورد نظر، تدوین ماموریت، اهداف و راهبردهای کلان مورد نظر قرار گرفت. 

                          

  ماموریت دبیرخانه طرح های کلان ملّی

  دبیرخانه طرح های کلان ملّی بمنظور ایجاد آگاهی و هوشمندی مستمر نسبت به محیط پیرامونی و ایجاد الگوی پایدار در تصمیم گیری ها، رسالت نهایی خود را « کنترل و نظارت هوشمند» در ابعاد ذیل می داند:

 • نظارت مستمر و ارزیابی متوازن و متناسب با مقتضیات طرح کلان ملّی
 • توسعه و تعمیق فرآیندهای کنترلی هدفمند
 • مستندسازی و انتشار دستاوردهای حاصل از طرح ها در سطح ملّی و بین المللی

   

  اهداف کلان دبیرخانه طرح های کلان ملّی

 •   کمک به فراهم آوردن زیر ساخت های لازم برای انجام طرح های ملّی و یا انجام پژوهشهای کاربردی
 •   کمک به به هم پیوستگی حلقه های کلان پژوهش، فناوری و نوآوری و توانمندسازی مدیریت چند شاخه‌ای طرح‌های کلان در کشور
 •   طراحی نظام اطلاعاتی لازم برای تصمیم‌گیری درباره نحوه اکتساب، ارزیابی و رتبه بندی پروژه ها در حوزه‌های مورد نظر
 •   کنترل و پایش هوشمند پروژه ها در تخصیص منابع بصورت هدفمند 

                  

  راهبردهای کلان دبیرخانه طرح های کلان ملّی

 • مدیریت یکپارچه ارزیابی عملکرد
 • دانش پایگی و مدیریت دانش هوشمند
 • نوآوری ارزش به منظور همسوسازی تحقیقات دانشگاه با طرح های کلان ملّی
 • تقویت اخلاق حرفه ای و مسئولیت اجتماعی و کارگروهی

      AWT IMAGE

اهداف، ماموریت و راهبردهای دبیرخانه طرح های کلان ملی دانشگاه علم و صنعت ایران 

         

نشانی مطلب در وبگاه دبیرخانه طرح های کلان ملی:
http://rds.iust.ac.ir/find-96.13130.29501.fa.html
برگشت به اصل مطلب